bahasa sunda kakek dan nenek

bahasa sundanya kakek adalah aki dan nenek adalah nini ..

mari kita lihat kosa kata atau kamus bahasa sunda lainya yang dimana terjemahan darri bahasa indonesia ke bahsa sunda :

kakek-...aki
nenek-...nini
kaka perempuan-...teteh
kaka laki-...akang
paman-...amang
bibi-...ibi
mamah-...ema
bapa-.. AA
nyai...panggilan pada gadis sunda
enang panggilan pada wanita sunda

nb : cara mudah mencari kata yang kamu artikan adalah dengan menekan ctrl + f  lalu tulis yang anda cari :

farji : momok, memek fasih : bentes, pasehat fakultas : fakultas fasilitasnya : fasilitasna
fatwa : fatwa finansial : finansial firman-nya : firman-Na fisik : fisik
fluorida : fluorida forum : forum fraksinya : fraksina fundamental : fundamental
fungsi : kadudukan falak : palak faal : panggawe, kalakuan februari : pebruari
foto : poto fotonya : potona firasat : wirasat film : pilem


adab : sopan, adab, hormat aduk : galo, aduk, kocek ajal : pupus, ajal, maot akad : jangji, akad, kayid
abah-abah : tali, alat, pakakas amuk : ambek, amuk, ngadat asing : sejen, asing, aneh asli : awit, asli, tulen
absolut : mutlak, henteu kawatesanan, gembleng aib : aeb, hina, nista abid : jalma soleh, ibadah, jalma nu taat ka alloh abstrak : ringkesan, inti
adanya : kitu kaayaanana, kaayaan, hal ayana akhbar : kabar, kabar, berita, beja amat : pisan, kacida, meuni abang : kaka, kakang, akang
adikara : kawibawaan, ngawasa, sangeunahna ajaran : pituduh, sagala rupa nu diajarkeun, nasehat akar-akaran : rupa-rupa akar, sarupa jeung akar, babasan jero pisan abar : lalangse, tembok, hahalang
awas : awas, tetela, astra amanah : tiasa dipercaya, titipan, kaamanan ajang : pikeuneun, wadah dahareun, tempat ayah : rama, abah, bapa
adik : rai, adi adinda : rayi, adi agar : supados, ambeh anak : putra, anak
angkat : indit, angkat antar : jajap, anteur apkir : tilas, apkir, urut asal : mimiti, asal, awit
asalnya : mimitina, asalna awal : mimiti, awal, asal awalnya : mimitina, awalna ambil : bantun,


arti : hartos, harti abdi : abdi, kawula, urang aku : abdi, kuring akan : bade, rek, arek
aneka : rupi-rupi, rupa-rupa anak-anak : murangkalih, budak abad : abad abadi : langgeng, abadi
abjad : abjad, aksara abon : abon absen : absen acak : awut, acak, ngacak
acak-acakan : acak-acakan acar : acar acara : acara acaranya : acarana
adzan : adan adat : adat adegan : adegan adil : adil, merenah
adipati : adipati administrasi : administrasi adonan : adonan adres : adres, alamat
adu : adu, aben aduh : aduh aduhai : aduh adukan : adukan, hasil nyampur
afiat : afiat, sehat agama : ageman, agama agamanya : agamana agen : agen
agenda : agenda agar-agar : ager agung : agung, mulya Ahad : ahad, minggu
akhirat : aherat akhir : ahir, tungtung akhirnya : ahirna, tungtungna akhlak : ahlak, budi
ahlulsuluk : ahli suluk ajaib : ajaib, aneh ajak : ajak ajar : ajar, wuruk


menjadi : barobah kaayaan, jadi, dijieun (pikeun) makar : tipu, akal goreng mula : mimiti, asal malapetaka : cilaka, bencana, musibah
menjamur : tumuwuh subur, jadi supa mengairi : mere cai, mere nginum, maseuhan mengorak : ngudar, merelekeun, muka membantai : maehan, meuncit, ngaruksak
menyekap : ngaberok, meuyeum (supaya asak), ngerem melaksanakan : milampah, migawe, ngalakukeun mengagak-agak : ngira-ngira, mikir-mikir, nyangka menceraikan : nyerahkeun, misahkeun, nyapih
memenggal : meuncit, motong, ngarucat (kecap, kalimah) mengarahkan : nyanghareupan, museurkeun, ngaping mendudukkan : ngadiukkeun, nempatkeun, nitah diuk mengagah : miradukeun, neuteup, mencrong
mendatangi : nyumpingan, ngadatangan, ngadongkapan mengakui : ngajirim, ngaku kana, ngesahkeun melucuti : ngarampas, ngalaan (bagean perhiasaan), muka (kedok) mengabui : nipu, ngalebuan, ngabohongan
melampaui : ngungkulan, ngaliwatan, ngaleuwihan meninggi : jadi angkuh, ngaluhuran, ngajangkungan mengajakkan : nyontokeun, nganggap salaku, nembongkeun kumaha carana mengacu : nunjuk, ngangkat atawa ngacungkeun (peureup) minangka ngan, nujukeun (bedil)
mengacarakan : merkarakeun, ngantetkeun dina acara, jadi acara (rapat) memaparkan : ngagusar, ngaratakeun, nerangkeun, netelakeun mengaco : ngaco, ngomong asal bae, ngacaprak melintasi : ngaliwatan, ngungkulan, meuntas
menentang : neuteup, nolak, mapag meloncat : luncat, pindah pacabakan, undah (harga) melewatkan : meakeun, sina ngaliwat, ngantep supaya liwat menduduki : diuk, ngadiukan
marah : bendu, ambek masuk : lebet, asup malu : isin, era mau : palay, hayang, hoyong
menghitung : ngetang, itung menyebadani : saresmi, jimak mesti : kedah, kudu moyang : karuhun, luluhur
membaca : maos, maca main : ameng, maen, ulin mahal : awis, mahal memakai : nganggo, make
mana : manten, mana mandi : ibak, mandi menemukan : mendak, manggih memanggil : nyauran, manggil
memangku : mangkon, mangku mata : soca, mata, panon menghabisi : nyeepkeun, meakeun minta : nyuhunkeun, menta
membeli : ngagaleuh, meuli menang : kenging, meunang memberi : masihan, mikeun mengasih : masihan, mikeun
milik : kaduh, milik, boga minyak : lisah, minyak murah : mirah, murah menerima : nampi, narima
menawar : nawis, nawar melihat : ningali, nenjo melihat-lihat : ningalian, nenjoan menaruh : nyimpen, neundeun
mendengarkan : ngadangu, ngadenge mengganti : ngagentos, ngaganti menjaga : ngajagi, ngajaga menjajal : nyobi, ngajajal
menjawab : ngawalon, ngajawab menyahut : ngawaler, ngajawab menjual : ngical, ngajual menggenggam : nyepeng, ngeupeul
menari : ngibing, ngigel mimpi : ngimpen, ngimpi mengingat : ngemut, nginget memperingati : pangemut, ngingetan
meminjam : nambut, nginjeum minum : ngaleueut, nginum muda : anom, ngora menyuruh : miwarang, nitahFacebook CommentsShowHide