pengertian malaikat menurut bahasa dan istilah

Menurut bahasa, istilah kata “Malaikat” merupakan kata jamak yang berasal dari Arab malak (ملك) yang berarti kekuatan, yang berasal dari kata mashdar “al-alukah” yang berarti risalah atau misi, kemudian sang pembawa misi biasanya disebut dengan Ar-Rasul.sumber : http://id.wikipedia.org
Pertanyaan: Apakah malaikat itu laki-laki atau perempuan?

Jawaban: Alkitab tidak secara khusus menyatakan malaikat berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Ketika jenis kelamin “dicantumkan” secara khusus pada malaikat di dalam Alkitab, itu adalah laki-laki (Kejadian 19:10-12; Wahyu 7:2; 8:3; 10:7). 

Namun demikian ini tidak langsung berarti bahwa para malaikat adalah laki-laki. Matius 22:30 nampaknya mengindikasikan bahwa para malaikat “tidak berjenis kelamin,”: “Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di sorga.” Kalau malaikat tidak melahirkan, tidak perlu ada jenis kelamin, paling tidak jenis kelamin sebagaimana yang dipahami manusia.

Nama-nama Malaikat dan tugas nya : 
  1.     Malaikat Jibril, tugasnya adalah menyampaikan wahyu dari Allah swt. kepada para Nabi dan Rasul. Malaikat Jibril sering disebut juga dengan Ruhul Amin atau Ruhul Qudus.
  2.     Malaikat Mikail, bertugas menyampaikan dan membagi rezeki kepada seluruh makhluk yang ada dimuka bumi.
  3.     Malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala sebagai pertanda kiamat, maupun saat yaumul ba’as yaitu dibangkitkannya seluruh manusia pada hari kebangkitan.
  4.     Malaikat Izrail, tugasnya mencabut nyawa seluruh makhluk apabila ajalnya telah tiba.
  5.     Malaikat Raqib, tugasnya mencatat amal perbuatan manusia yang baik.
  6.     Malaikat Atid, tugasnya mencatat perbuatan buruk manusia.
  7.     Malaikat Munkar, tugasnya menanyai manusia di alam barzakh (alam kubur).
  8.     Malaikat Nakir, tugasnya menanyai manusia di alam barzakh (alam kubur).
  9.     Malaikat Ridwan, adalah malaikat yang bertugas menjaga dan memelihara surga.
  10.     Malaikat Malik, adalah malaikat yang bertugas menjaga neraka.
Al-Qurthubiy rahimahullah ketika memberikan penjelasan QS. Ar-Ra’d ayat 11 berkata :
قوله تعالى: "له معقبات" أي لله ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار؛ فإذا صعدت ملائكة الليل أعقبتها ملائكة النهار. وقال: "معقبات" والملائكة ذكران لأنه جمع معقبة
“Firman-Nya ta’ala : ‘Baginya ada mu’aqqibaat’ (QS. Ar-Ra’d : 13), yaitu Allah mempunyai malaikat yang silih berganti mengawasi (manusia) sepanjang malam dan siang. Apabila malaikat malam naik, akan diganti oleh malaikat siang. Dan Allah berfirman : ‘mu’aqqibaat’. Malaikat adalah laki-laki karena kata mu’aqqibaat merupakan bentuk plural dari kata mu’aqqibah” [Tafsiir Al-Qurthubiy, 9/291].
Akan tetapi, sebagian ulama lain mengkritik pendalilan dengan ayat-ayat di atas. Mafhum mukhalafah tidak bisa diterapkan, karena malaikat termasuk makhluk ghaib yang tidak disifati melainkan dengan dalil. Menerapkan mafhum mukhalafah mengkonsekuensikan adanya pengqiyasan malaikat dengan manusia (yang terbagi menjadi jenis : laki-laki dan perempuan). Padahal, banyak dalil yang menyebutkan adanya perbedaan antara malaikat dan manusia.
Oleh karena itu, mereka berpendapat tidak diperbolehkan mensifati malaikat dengan laki-laki atau perempuan, karena tidak ada dalil shahih dan shariih (jelas) menjelaskan permasalahan tersebut.
Asy-Syaikh Dr. ‘Umar bin Sulaimaan Al-Asyqar rahimahullah berkata :
لا يوصفون بالذكورة والأنوثة.......
“Tidak (boleh) mensifati mereka (malaikat) dengan laki-laki dan perempuan....” [‘Aalamul-Malaaikah Al-Abraar, hal. 13].

hanya Allah Taala sahaja yang mengetahui bilangan sebenar malaikatNya. Antara para malaikat yang wajib bagi setiap orang Islam ketahui sebagai salah satu daripada enam Rukun Iman ialah :-

i) Jibril- Selaku ketua sekalian malaikat tugasnya menyampaikan wahyu.

ii)  Mikail- menyampaikan rezeki yang telah ditentukan oleh Allah.

iii)Israfil- meniup sangkakala apabila diperintahkan oleh Allah pada hari Akhirat.

iv)   Izrail- mencabut nyawa sekalian makhluk.

v)Munkar dan Nakir-  menyoal mayat di dalam kubur.

vi) Ridhwan- menjaga pintu syurga dan menyambut ahli syurga.

vii)Malik- menjaga pintu neraka serta menyambut ahli neraka.

viii)Raqib- mencatat segala amalan baik manusia.

ix)Atid- mencatat segala perlakuan buruk manusia.

Dari nama-nama malaikat di atas hanya tiga yang disebut dalam al-Qur’an, iaitu Jibril (QS 2 al-Baqarah : 97,98 dan QS 66 al-Tahrim : 4), Mikail (QS 2 al-Baqarah : 98) dan Malik (QS al-Hujurat). Sedangkan Israfil, Munkar dan Nakir disebut dalam Hadits. 

Manakala nama Izrail tidak ditemui sumbernya baik dalam Al Quran maupun hadith. Malah dalam Al Qur’an dia hanya disebut Malaikat Maut. Walaupun nama Jibrail hanya disebut dua kali secara jelas dalam Al Qur’an, namun dia juga disebut di beberapa tempat dalam Al Qur’an dengan sebutan lain seperti Ruh al-Qudus dan Ruh al-Amin.
Namun adalah rumah-rumah yang disenangi para malaikat itu? Jawabannya pasti ada. Sebab diantara para malaikat itu ada yang sengaja keliling untuk menebarkan rahmat dan kedamaian di tengah manusia sebagaiamna syetan berkeliling untuk menebarkan kejahatan di tengah mereka.
lalu ada kah rumah yang di huni malaikat :
Lalu rumah mana saja yang akan dihadiri para malaikat itu? Berikut rumah-rumah yang dihadiri oleh malaikat.

Diantaranya adalah :
1. Rumah yang diliputi dzikir kepada Allah yang di dalamnya ada ruku dan sujud
2. Rumah yang senantiasa bersih
3. Rumah yang penghuninya adalah orang-orang yang jujur dan menepati janji
4. Rumah yang dihuni oleh orang-orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim
5. Rumah yang dihuni oleh orang yang makanannya halal
6. Rumah yang dihuni oleh orang yang senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya.
7. Rumah yang senantiasa ada tilawah Al-Quran
8. Rumah yang dihuni oleh para penuntut ilmu
9. Rumah yang penghuninya ada isteri salehah
10. Rumah yang bersih dari barang-barang haram
11. Rumah yang dihuni oleh orang yang rendah hati, sabar, tawakal, qana’ah, dermawan pemaaf yang senantiasa bersih lahir batin dan para penghuninya makan tidak terlalu banyak  

Di bawah ini akan saya paparkan beberapa dalil yang menunjukkan pada hal di atas : Mengenai orang-orang yang berada dalam majlis dzikir Rasulullah bersabda : Jika kalian melewati kebun-kebun surga maka mampirlah di tempat itu! Para sahabat berkata, “Apa yang dimaksud dengan kebun-kebun surga itu wahai Rasulullah?” 


Nabi bersabda, “Kelompok manusia yang berdzikir. Karena sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang senantiasa keliling mencari kelompok manusia yang berdzikir dan jika mereka datang ke tempat mereka malaikat itu dan mengitarinya, hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi dalam buku Al-Adzkar. Dalam hadits lain disebutkan bahwa Rasulullah bersabda
Facebook CommentsShowHide